Regulamin uczestnictwa w zawodach

 1. Uczestnicy imprezy, muszą we własnym zakresie (indywidualnie lub klubowo), posiadać adekwatną polisę ubezpieczeniową od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) np: obejmującą sporty walki.
 2. Trener/reprezentant niepełnoletnich uczestników zawodów musi posiadać, na ich udział w imprezie, pisemną zgodę ich rodziców lub prawnych opiekunów i ponosi za nich pełną odpowiedzialność.
 3. Uczestnicy zawodów bezwarunkowo muszą posiadać, adekwatne do imprezy i konkurencji, sportowe badania lekarskie, zgodne z obowiązującymi przepisami państwowymi, z wyjątkiem „Parkur” i kalaki”- zabawa z elementem rywalizacji oraz „musical forms” i „technical forms” – zabawa z elementami choreografii.
 4. Uczestnicy zapoznali się z regulaminem zawodów, oraz regulaminem sportowym i będą się do nich stosować. Zostali także zgłoszeni do odpowiednich dla nich kategorii np.: wiekowych, wagowych itd..
 5. Rodzice/opiekunowie niepełnoletniego uczestnika zawodów muszą zaakceptować ten regulamin i podpisać go. Odpowiedzialność za to i z mogących wyniknąć z niedopatrzenia tego konsekwencji, spoczywa na Trenerze/reprezentancie uczestników.
 6. Podczas zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i dopingujących.
 7. Za wszelkie wyrządzone szkody przez uczestników zawodów, ich kibiców i osoby towarzyszące, odpowiadają trenerzy/działacz /kluby/inne podmioty, którzy zgłosili uczestników zawodów.
 8. Uczestnicy muszą być odpowiednio przygotowani do zawodów (posiadają odpowiednie umiejętności i odpowiedni staż treningowy).
 9. Organizatorzy, w dowolnej chwili, dla dobra przebiegu imprezy, mogą zmienić plan imprezy, regulamin sportowy, kategorie wagowe, wzrostowe itp.
 10. Uczestnicy zdają sobie sprawę, że biorą udział w turnieju sztuk walki oraz z mogących wystąpić z tego tytułu wszystkich konsekwencji, z uszczerbkiem na zdrowiu, urazami  i zagrożeniem życia włącznie.
 11. Uczestnicy  biorą udział w zawodach z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność.
 12. Uczestnicy są zdrowi i nie ma przeciwwskazań do ich uczestnictwa w zawodach.
 13. Uczestnicy zdają sobie sprawę, że organizatorzy zawodów nie zwracają kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w tym wydarzeniu.
 14.  Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności, za wypadki losowe zaistniałe podczas zawodów i podróży na nie, w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, warunków pogodowych, awarii oraz zaniedbań leżących w zakresie obowiązków innego podmiotu. 
 15.  Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz niektórych danych osobowych (jak np.: imię, nazwisko, data ur.) na potrzeby promocji, np. na stronach internetowych i portalach społecznościowych.
 16.  Rodzice wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku osób niepełnoletnich oraz niektórych danych osobowych (jak np.: imię, nazwisko, data ur.) na potrzeby promocji, np. na stronach internetowych,
 17. Udział w zawodach jest automatyczną akceptacją regulaminu.
 18. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO)